فرمانداران سابق

 

مهندس حسین کاغذلو  پانزدهمین فرماندار شهرستان ورامین از سال 1397-1400 در دولت دوازدهم 

 

 

مهندس محمد رضا یوسفی  چهاردهمین فرماندار شهرستان ورامین در سال 1395-1397 در دولت های یازدهم ودوازدهم 

 

 

مهندس محسن خوانساری سیزدهمین  فرماندار شهرستان ورامین از سال 1392-1395 در دولت یازدهم 

 

 مهندس محسن منصوری  دوازدهمین فرماندار شهرستان ورامین در سال 1388-1392 در دولت دهم