معاونت برنامه ریزی و توسعه

حسن فیروزی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان ورامین