معاونت سیاسی ، انتظامی

حسین فخاری معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری شهرستان ورامین