تلفن ادارات شهرستان

 

ردیف نام اداره تلفن فکس آدرس کدپستی
1 اموزش و پرورش ورامین  36246383      
2 آموزش و پرورش جوادآباد 36212848      
3 اوقاف و امور خیریه 36244111      
4 صمت  36246700      
5 بخشداری مرکزی 36266682      
6 بخشداری جوادآباد 36212311      
7 برق 36244600      
8 آبفا  36241857      
9 بیمارستان 15 خرداد 36233743      
10 بیمارستان شهید مفتح 36223011      
11 پزشکی قانونی 36254169      
12 تامین اجتماعی 36247264      
13 تعزیرات حکومتی 36248737      
14 ثبت اسناد  36242050      
15 جهاد کشاورزی 36222005      
16 کمیته امداد 36242980      
17 بهزیستی 36243500      
18 اداره کار و رفاه 36265133      
19 گاز 36249722      
20 شهرداری 36242525